MENÚ

CFGS Automoció

Durada:

La durada total d’aquest cicle formatiu és de 2000 h. (Formació en el centre educatiu: 1584 h. + Formació en centres de treball: 416 h.)
Aquests estudis compten amb un grup de matí (8,15-14,15h) i un grup de tarda (15,30-21,30h).

Competència general:

És competència general d’aquest tècnic organitzar, programar i supervisar l’execució de les operacions de manteniment i la logística corresponent en el sector d’automoció: automòbils, vehicles pesants, motocicletes, maquinària agrícola i d’obres públiques; diagnosticar avaries en casos complexos i garantir el compliment de les especificacions establertes per la normativa i pel fabricant del vehicle.
El tècnic actuarà, en tot cas, sota la supervisió general d’arquitectes, enginyers o llicenciats i/o arquitectes tècnics, enginyers tècnics o diplomats.

Fulletó informatiu