MENÚ

Formació Professional

Què és la formació professional?

La formació professional capacita per a l’exercici qualificat de diverses professions i proporciona la formació necessària per:

  • Adquirir la competència professional pròpia de cada títol.
  • Comprendre l’organització i les característiques del sector corresponent.

La formació professional específica s’ordena en cicles formatius que atorguen la qualificació necessària per a executar les tasques pròpies de la professió.
La durada dels cicles formatius engloba les hores lectives de formació en un centre educatiu i les hores de la formació pràctica en centres de treball, entre 1.300 i 2.000 hores, la qual cosa suposa, en general, un o dos cursos acadèmics.
Els cicles formatius s’organitzen en mòduls professionals que s’estructuren en crèdits de caràcter teòric i pràctic de durada variable i propis de cada cicle formatiu. A més, inclouen, ordinàriament, un crèdit de síntesi que ha de permetre culminar la integració dels continguts impartits al llarg del cicle.

Els centres docents disposen d’un determinat nombre d’hores lectives per a completar el currículum, les quals, juntament amb els crèdits de formació pràctica en centres de treball i de síntesi, han de permetre, especialment, l’adaptació del currículum del cicle a l’entorn socioeconòmic de cada centre docent.
El crèdit de formació pràctica en centres de treball és obligatori i avaluable, i es porta a terme en empreses o entitats mitjançant els convenis que el Departament d’Educació hi ha establert.
El Departament d’Educació facilita l’obtenció directa de determinats títols de formació professional, si es tenen les condicions per accedir al cicle formatiu i se superen una sèrie de proves específiques per a cada cicle.

Classificació de la formació:

La formació professional es divideix en tres nivells educatius:

  • Formació professional ocupacional: bàsicament per a persones que no tenen l’ESO o estan a l’atur.
  • Formació professional reglada: que es divideix en dos nivells educatius:
    • Cicles de formació professional de grau mitjà.
    • Cicles de formació professional de grau superior.
  • Formació professional contínua: per a treballadors que es van formant al llarg de la seva vida laboral.