MENÚ

Contracte menor servei de cantina

Contracte menor servei de cantina

Aquest divendres, 6 de juliol, s’ha obert el procés de licitació per a l’adjudicació dels serveis de bar-cantina de l’institut Castellarnau de Sabadell pel proper curs 2018-19. 

La documentació la podeu descarregar des dels enllaços següents:

Per participar-hi, cal que ens feu arribar, signats i emplenats, els següents documents:

  • Annex A, amb la vostra oferta de preus per als productes obligatoris i amb la relació de productes i preus que, a més dels obligatoris, proposeu.
  • Annex 1
  • Annex 3

El termini per presentar la documentació finalitza el divendres 13 de juliol de 2018 a les 15 hores.

 

 

Licitació contracte servei de neteja (Octubre 2017)

Anunci licitació contracte de serveis (DOGC)

Anunci de licitació.

Plec de clàusules administratives particulars.

Plec de prescripcions tècniques.

Valoració de l´Informe Tècnic :

 – Criteris d´adjudicació en la forma de realització dels treballs i millores tècniques. Sobre B

Data d’obertura del sobre C (Part econòmica): 8 de novembre, a les 14 hores, a la sala de reunions de l’Institut.

Resolució de l’adjudicació del contracte de serveis de neteja: enllaç.

Ha finalitzat el procés de contractació del servei de neteja de l’Institut Castellarnau amb el següent resultat:
En data 24 de novembre del 2017, s’ha formalitzat el contracte amb l’empresa HIGSERGUISS S.L., de nacionalitat espanyola, per un import de 78.496,38€, IVA inclòs.