MENÚ

CFGS Automoció – Competències

Competència general

La competència general d’aquest títol consisteix en realitzar operacions de manteniment, muntatge d’accessoris i transformacions en les àrees de mecànica, hidràulica, pneumàtica, electricitat i electrònica del sector de maquinària agrícola, d’indústries extractives i d’edificació i obra civil, ajustant-se a procediments i temps establerts, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

Capacitats clau

Són les capacitats transversals que afecten diferents llocs de treball i que són transferibles a noves situacions de treball. Entre aquestes capacitats destaquen les d’autonomia, d’innovació, d’organització del treball, de responsabilitat, de relació interpersonal, de treball en equip i de resolució de problemes.

Competències professionals, personals i socials

 • Seleccionar els processos de reparació, interpretant la informació tècnica inclosa en manuals i catàlegs.
 • Localitzar avaries en els sistemes mecànics, hidràulics, pneumàtics i elèctric-electrònics, de maquinària, utilitzant els instruments i equips de diagnòstic.
 • Reparar el motor tèrmic i els seus sistemes auxiliars utilitzant les tècniques de reparació prescrites pels fabricants.
 • Reparar conjunts, subconjunts i elements dels sistemes elèctric-electrònics de maquinària, utilitzant les tècniques de reparació prescrites pels fabricants.
 • Substituir i ajustar elements dels sistemes de suspensió i guiat.
 • Reparar els sistemes de transmissió de força i detenció aplicant les tècniques de reparació prescrites pels fabricants.
 • Substituir i ajustar elements que formen part dels equips i accessoris de maquinaria, muntats mitjançant unions fixes.
 • Reparar els equips i accessoris de maquinària, aplicant les tècniques de reparació prescrites pels fabricants.
 • Muntar nous equips segons demanda del client, complint especificacions tècniques i la normativa establerta.
 • Aplicar procediments de qualitat, d’accessibilitat universal i de «disseny per a tots» en les activitats professionals incloses en els processos de producció o prestació de serveis.
 • Aplicar els protocols i les mesures preventives de riscos laborals i protecció ambiental durant el procés productiu, per evitar danys en les persones i en l’entorn laboral i ambiental.
 • Actuar amb responsabilitat i autonomia en l’àmbit de la seva competència, organitzant i desenvolupant el treball assignat, cooperant o treballant en equip amb altres professionals a l’entorn de treball.
 • Resoldre de forma responsable les incidències relatives a la seva activitat, identificant les causes que les provoquen, dins de l’àmbit de la seva competència i autonomia.
 • Adaptar-se a les noves situacions laborals originades per canvis tecnològics i organitzatius en els processos productius, actualitzant els seus coneixements i utilitzant els recursos existents per al «aprenentatge al llarg de la vida» i les tecnologies de la comunicació i de la informació.
 • Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de la seva activitat professional, d’acord amb l’establert en la legislació vigent, participant activament en la vida econòmica, social i cultural.
 • Realitzar la gestió bàsica per a la creació i funcionament d’una petita empresa i tenir iniciativa en la seva activitat professional.
 • Comunicar-se eficaçment, respectant l’autonomia i competència de les diferents persones que intervenen en l’àmbit del seu treball.
 • Interpretar en llengua anglesa documents tècnics senzills i les comunicacions bàsiques en els circuits d’una empresa del sector de manteniment de maquinaria.

Objectius generals

 • Interpretar la informació, i en general tot el llenguatge simbòlic, associat a les operacions de manteniment i reparació a l’àrea d’electromecànica de maquinària agrícola, d’indústries extractives i d’edificació i obra civil, per seleccionar el procés de reparació.
 • Seleccionar les màquines, útils i eines i mitjans de seguretat necessaris per efectuar els processos de manteniment a l’àrea d’electromecànica.
 • Manejar instruments i equips de mesura i control, explicant el seu funcionament i connectant-los adequadament per localitzar avaries.
 • Realitzar els croquis i els càlculs necessaris per efectuar operacions de manteniment.
 • Analitzar la informació subministrada pels equips de diagnosis, comparant-la amb les especificacions donades pel fabricant per determinar el procés de manteniment i reparació.
 • Aplicar les tècniques d’operació i utilitzar els mètodes adequats per reparar els motors tèrmics i els seus sistemes auxiliars.
 • Aplicar les lleis més rellevants de l’electricitat en el càlcul i definició de circuits elèctric-electrònics de la maquinària per procedir a la seva reparació i muntatge.
 • Relacionar els elements que constitueixen els sistemes de força, detenció, guiat i suspensió amb la funció que compleixen dins del conjunt, per efectuar el seu manteniment i reparació.
 • Relacionar els mètodes d’unió amb les característiques de resistència i funcionalitat requerides per realitzar desmuntatges, muntatges, unions i assemblats d’elements fixos en els equips i accessoris de maquinària.
 • Relacionar els elements que constitueixen els equips i accessoris de maquinària amb la funció que compleixen dins del conjunt, per efectuar el seu manteniment i reparació.
 • Aplicar les tècniques i mètodes d’operació pertinents en el desmuntatge, muntatge o substitució d’equips i accessoris de maquinaria per procedir al seu manteniment, reparació o nova instal·lació.
 • Aplicar les tècniques i mètodes d’operació pertinents en el desmuntatge, muntatge i substitució d’elements mecànics, pneumàtics, hidràulics i elèctric-electrònics dels sistemes de la maquinària per procedir al seu manteniment i reparació.
 • Analitzar el funcionament de les centraletes electròniques i la informació que subministren, efectuant la recarrega, extracció de dades i posada a zero de les mateixes per obtenir informació necessària en el manteniment.
 • Realitzar mesures, comparant els resultats amb els valors dels paràmetres amb els de referència per verificar els resultats de les seves intervencions.
 • Analitzar els riscos ambientals i laborals associats a l’activitat professional, amb les causes que els produeixen a fi de fonamentar les mesures preventives que es van adoptar, i aplicar els protocols corresponents, per evitar danys en un mateix, en les altres persones, en l’entorn i en el medi ambient.
 • Analitzar i utilitzar els recursos existents per al «aprenentatge al llarg de la vida» i les tecnologies de la comunicació i de la informació per aprendre i actualitzar els seus coneixements, reconeixent les possibilitats de millora professional i personal, per adaptar-se a diferents situacions professionals i laborals.
 • Reconèixer els seus drets i deures com a agent actiu en la societat, tenint en compte el marc legal que regula les condicions socials i laborals per participar com a ciutadà democràtic.
 • Utilitzar procediments relacionats amb la cultura emprenedora, empresarial i d’iniciativa professional, per realitzar la gestió bàsica d’una petita empresa o emprendre un treball.
 • Aplicar tècniques de comunicació adaptant-se als continguts que es van a transmetre, a la seva finalitat, i a les característiques dels receptors, per assegurar l’eficàcia del procés.
 • Adoptar i valorar solucions creatives davant problemes i contingències que es presenten en el desenvolupament dels processos de treball per resoldre de forma responsable les incidències de la seva activitat.
 • Desenvolupar treballs en equip i valorar la seva organització, participant amb tolerància i respecte i prendre decisions col·lectives o individuals per actuar amb responsabilitat i autonomia.
 • Analitzar i aplicar les tècniques necessàries per donar resposta a l’accessibilitat universal i al «disseny per a tots».
 • Aplicar i analitzar les tècniques necessàries per millorar els procediments de qualitat del treball en el procés d’aprenentatge i del sector productiu de referència.
 • Reconèixer i seleccionar el vocabulari tècnic bàsic i les expressions més habituals en llengua anglesa per interpretar documentació senzilla i comunicar-se en situacions quotidianes a l’empresa.