MENÚ

Títols

SOL·LICITUD DE TÍTOLS I DE DUPLICATS DE TÍTOLS
Un títol oficial és el que acredita la total superació d’un pla d’estudis de caràcter oficial, i té validesa acadèmica i professional a tot el territori nacional, d’acord amb la normativa vigent.

QUAN
L’alumne/a pot fer la sol·licitud quan hagi superat un CFGM o un CFGS. És a dir, després de la sessió d’avaluació –de desembre, març, maig o juny- assenyalada en el calendari escolar vigent.

COST
L’expedició d’un títol acadèmic està sotmès al pagament d’una taxa:
   – Títol de Tècnic/a: 69,65 €
   – Títol de Tècnic/a superior: 78 €
   – Reexpedició de títol: 17,25 €

BONIFICACIÓ DEL 50% de l’import de la taxa per a:
   – Membres de família nombrosa de categoria general
   – Membres de famílies monoparentals.

BONIFICACIÓ DEL 100% de l’import de la taxa per a:
   – Membres de família nombrosa de categoria especial
   – Persones amb discapacitat igual o superior al 33%
   – Víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills i filles).

PROCEDIMENT
PRIMER PAS (DUES OPCIONS)

       – Sol·licitud de títol: Cal emplenar els dos impresos: S12 + Sol·licitud Títol  

       –  Duplicat de títol: Cal emplenar els dos impresos: S12Duplicat de títol 

SEGON PAS

Enviar-los al correu de centre a8024893@xtec.cat amb la referència: sol·licitud de títol, juntament amb la documentació següent:

         – Document d’identificació personal (DNI /NIF / NIE / Passaport).

         – Certificat de canvi de nom –si cal-.

         – Document que acredita el dret a bonificació o exempció de pagament de la taxa (família nombrosa de categoria general o especial, famílies monoparentals, discapacitat).

TERCER PAS
Rebreu via email les instruccions per anar a fer el pagament i el resguard del títol (sense segellar ni signar).
Un cop pagada la taxa, haureu de venir al centre amb el resguard de pagament i el reguard del títol imprès.
Aquest resguard, degudament signat i segellat, té tots els efectes del títol respectiu, mentre aquest no s’expedeixi materialment.

      • LLIURAMENT DEL TÍTOL:  

       Quan arribi el títol oficial al centre, la persona sol·licitant rebrà un avís al compte de correu electrònic i una carta a l’adreça que s’hagi informat en el moment de la sol·licitud.

       Tenint en compte que el títol sol trigar aproximadament dos anys és important que mantingueu actualitzada aquesta informació.

       La persona sol·licitant o una tercera persona degudament autoritzada a través del document S22 (signat per la persona sol·licitant del títol i de la persona autoritzada, i una fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant i de la persona autoritzada) podrà retirar el títol oficial presentant el resguard del títol.