MENÚ

Sol·licituds

Sol·licitud de certificat acadèmic

Quan
Es pot fer la sol·licitud en qualsevol moment de l’any, excepte en els períodes de vacances.

Cost
L’expedició d’un certificat acadèmic no té cap cost per a la persona sol·licitant.

Procediment

 • Emplenar l’imprès de sol·licitud (enllaç) i entregar-lo presencialment a la Secretaria del centre en l’horari d’atenció al públic.

o bé

 • Emplenar l’imprès de sol·licitud (enllaç) i enviar-lo al correu de centre a8024893@xtec.cat amb la referència: sol·licitud de certificat.

 

Lliurament

3 dies desprès d’haver fet la sol·licitud.

 • El certificat original s’ha de recollir a la Secretaria del centre en l’horari d’atenció al públic.
 • Una còpia del certificat original es pot enviar a l’adreça de correu electrònic informat a la sol·licitud.

 

SOL·LICITUD DE TÍTOLS I DE DUPLICATS DE TÍTOLS

Un títol oficial és el que acredita la total superació d’un pla d’estudis de caràcter oficial, i té validesa acadèmica i professional a tot el territori nacional, d’acord amb la normativa vigent.

QUAN
L’alumne/a pot fer la sol·licitud quan hagi superat un CFGM o un CFGS. És a dir, després de la sessió d’avaluació –de desembre, març, maig o juny- assenyalada en el calendari escolar vigent.

COST

L’expedició d’un títol acadèmic està sotmès al pagament d’una taxa. Les taxes vigents s’informen a l’imprès de sol·licitud.

PROCEDIMENT 

PRIMER PAS

  • Emplenar l’imprès de sol·licitud d’expedició de títols o de duplicats de títols (document) i emplenar la sol·licitud de títol acadèmic i professional no universitari (document) o la sol·licitud de duplicat del títol (document) i entregar-los presencialment a la Secretaria del centre en l’horari d’atenció al públic.

  O bé,

   • Emplenar els impresos i enviar-los al correu de centre a8024893@xtec.cat amb la referència: sol·licitud de títol.

    I  Adjuntar als dos impresos la documentació següent:

     • Fotocòpia del document d’identificació personal ( DNI /NIF / NIE / Passaport).
     • Certificat de canvi de nom –si escau-.
     • Fotocòpia de document que acredita el dret a bonificació o exempció de pagament de la taxa –si escau-.

     LA PERSONA SOL·LICITANT REP:

     El resguard de sol·licitud del títol i el full de liquidació de la taxa corresponent.

      TAXES:  

     Títol de Tècnic/a:  69,65 €

     Títol de Tècnic/a superior: 78 €

     Reexpedició de títol:  17,25 €

      BONIFICACIÓ DEL 50% de l’import de la taxa per a:

       • Membres de família nombrosa de categoria general i
       • Membres de famílies monoparentals.

       Documentació a adjuntar:   títol de família nombrosa o monoparental.

       EXEMPCIÓ DEL 100% del pagament per a:

        • Membres de família nombrosa de categoria especial,

        Documentació a adjuntar:   títol de família nombrosa.

         • Víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills i filles).

         Documentació a adjuntar:   Certificat de l’administració corresponent.

         • Persones amb discapacitat igual o superior al 33%

         Documentació a adjuntar:   Certificat de discapacitat amb un grau igual o superior al 33%.

          • Infants o adolescents en acolliment familiar.

          Documentació a adjuntar:  Resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

           SEGON PAS

          PAGADA LA TAXA,

           la persona sol·licitant ha de entregar a la Secretaria del centre en l’horari d’atenció al públic el resguard de pagament de la taxa.

          LA PERSONA SOL.LICITANT REP:

          El resguard del títol. Aquest resguard, degudament signat i segellat, té tots els efectes del títol respectiu, mentre aquest no s’expedeixi materialment.

           TERCER PAS

          LLIURAMENT DEL TÍTOL:  

          Quan arribi el títol oficial al centre, la persona sol·licitant rebrà un avís al compte de correu electrònic i una carta a l’adreça que s’hagi informat en el moment de la sol·licitud.

          Tenint en compte que el títol sol trigar aproximadament dos anys és important que mantingueu actualitzada aquesta informació.

          La persona sol·licitant o una tercera persona degudament autoritzada a través del document S22 (signat per la persona sol·licitant del títol i de la persona autoritzada, i una fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant i de la persona autoritzada) podrà retirar el títol oficial presentant el resguard del títol.