MENÚ

El Departament de Selecció de Parcs i Jardins de Barcelona ha publicat al DOGC les bases de la convocatòria per la creació d’una borsa de treball, de fins a 5 places de la categoria Pràctic (Branca Mecànica), adscrit a la Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal.

Les bases s’han publicat el dia 30 d’abril al DOGC, i per tant les sol•licituds es poden entrar a Registre (tal i com consta a les bases) fins al dia 22 de maig (inclòs).

Tenim les bases penjades (així com l’imprès de sol•licitud) a: enllaç.

Els principals requisits per prendre part en aquesta convocatòria són:

 • Estar en possessió d’un títol de Cicle Formatiu de Grau Superior en Automoció.
 • Acreditar 24 mesos d’experiència mínima en la professió exercint almenys 6 de les funcions principals.

Tots els requisits s’han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol•licituds i mantenir-se el dia d’inici de la prestació de serveis a Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal.

Les principals funcions són:

 • Programar els manteniments preventius dels vehicles i maquinària de jardineria a fi d’assegurar la seva vida útil.
 • Coordinar els processos de recepció de vehicles i maquinària de jardineria a fi de no col·lapsar la capacitat del taller i la creació de colls d’ampolla.
 • Efectuar les reparacions correctives de les averies dels vehicles i la maquinària, i mantenir els llibres de manteniment d’aquesta.
 • Coordinar el procés de recollida de maquinària avariada i el d’entrega de la reparada.
 • Donar assistència a averies produïdes en qualsevol vehicle o maquinària a la via pública.
 • Control pressupostari dels recanvis adquirits, per referència i vehicle, per tal de no superar-lo.
 • Vetlla per la neteja i imatge dels vehicles.
 • Controlar directament el funcionament del taller de maquinària, planxa i pintura, manyeria i magatzem.
 • Coordinar, amb el personal del taller, el funcionament del taller de vehicles a fi i efecte que els terminis de posa a disposició siguin tan baixos com sigui possible.
 • Fer la sol•licitud de recanvis als proveïdors segons es van consumint així com fer un manteniment de l’estoc en funció dels plans de manteniment i reposició.
 • Confeccionar les fulles de reparacions.
 • Gestionar les persones assignades.