MENÚ

CFGS Quimica i salut ambiental – Competències

Competència general:

La competència general d’aquest títol consisteix a vigilar i controlar els efectes sobre la salut dels  factors de risc ambiental i alimentari, participar en  l’engegada   i el  desenvolupament de sistemes de gestió ambiental i intervenir en programes d’educació per a la  salut pública i comunitària sota la supervisió, si escau,  del superior responsable, d’acord amb els protocols establerts i respectant la normativa de referència en condicions de qualitat i seguretat

Competències professionals, personals i socials

 1. Gestionar unitats de salut ambiental i la documentació normativa de sistemes de gestió ambiental aplicant plans de control, vigilància i seguretat.
 2. Avaluar la coherència i la fiabilitat dels resultats obtinguts en controls i anàlisis mediambientals, validant les dades obtingudes.
 3. Promoure hàbits saludables en les persones, participant en el desenvolupament de programes d’educació ambiental i promoció de salut.
 4. Obtenir i conservar mostres segons protocols específics, aplicant procediments normalitzats.
 5. Verificar el funcionament dels equips de control, de tractament i d’anàlisi, realitzant el manteniment de primer nivell.
 6. Vigilar i controlar la qualitat de les  aigües d’ús  i de consum, aplicant tècniques de tractament i anàlisi.
 7. Vigilar i controlar la gestió de residus, identificant els riscos associats i aplicant el pla establert.
 8. Vigilar i controlar la qualitat del medi construït i de les activitats realitzades en el mateix, identificant els riscos associats i proposant actuacions per al  compliment de la normativa.
 9. Vigilar i controlar la qualitat dels aliments aplicant tècniques d’anàlisis i protocols de seguretat alimentària.
 10. Verificar la qualitat de l’aire i controlar les emissions a l’atmosfera aplicant tècniques de depuració i anàlisi.
 11. Vigilar i controlar els riscos associats a vectors d’interès en salut pública aplicant, si escau, biocides i productes fitosanitaris utilitzats per al seu control.
 12. Assegurar la traçabilitat dels  processos elaborant i registrant la documentació generada en el suport establert.
 13. Adaptar-se a les noves situacions laborals, mantenint actualitzats els coneixements científics, tècnics i tecnològics relatius al seu entorn professional, gestionant la seva formació i els recursos existents en l’aprenentatge al llarg de la vida i utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació.
 14. Resoldre situacions, problemes o contingències amb iniciativa i autonomia en l’àmbit de la seva competència, amb creativitat, innovació i esperit de millora en el treball personal i en el dels membres de l’equip.. 
 15. Organitzar i coordinar equips de treball amb responsabilitat, supervisant el desenvolupament del mateix, mantenint relacions fluïdes i assumint el lideratge, així com aportant solucions als conflictes grupals que es presentin.
 16. Comunicar-se amb els seus iguals, superiors, clients i persones sota la seva responsabilitat, utilitzant vies eficaces de comunicació, transmetent la informació o coneixements adequats i respectant l’autonomia i competència de les persones que intervenen en l’àmbit del seu treball.
 17. Generar entorns segurs en el desenvolupament del seu treball i el del seu equip, supervisant i aplicant els procediments de prevenció de riscos laborals i ambientals, d’acord  amb  l’establert per  la normativa i els objectius de  l’empresa.
 18. Supervisar i aplicar procediments de gestió de qualitat, d’accessibilitat  universal i de «disseny per a totes les persones», en  les activitats professionals incloses en els processos de producció o prestació de serveis.
 19. Realitzar la gestió bàsica per a la creació i funcionament d’una petita empresa i tenir iniciativa en la seva activitat professional amb sentit de la responsabilitat social.
 20. Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de la seva activitat professional, d’acord  amb  l’establert en la legislació vigent, participant activament en la vida econòmica, social i cultural.
 21. Interpretar en llengua anglesa documents tècnics i les comunicacions en els circuits d’una empresa del sector de la seguretat i del medi ambient.

Capacitats clau:

Són les capacitats transversals que afecten diferents llocs de treball i que són transferibles a noves situacions de treball. Entre aquestes capacitats destaquen les d’autonomia, d’innovació, d’organització del treball, de responsabilitat, de relació interpersonal, de treball en equip i de resolució de problemes.

L’equip docent ha de potenciar l’adquisició de les competències professionals, personals i socials i de les capacitats clau a partir de les activitats programades per desplegar el currículum d’aquest cicle formatiu.