MENÚ

CFGS Projectes d’edificació – Competències

El CFGS de Projectes d’edificació inclou el perfil professional en rehabilitació i restauració.

Competència General           

La competència general d’aquest títol consisteix en elaborar la documentació tècnica de projectes d’edificació, rehabilitació i restauració, realitzar replanteigs d’obra, organitzar i coordinar els treballs per a la seva execució i gestionar el control documental, respectant la normativa vigent i les condicions establertes de qualitat, seguretat i medi ambient.

Competències professionals, personals i socials:

 • Intervenir en el desenvolupament de projectes d’edificació obtenint i analitzant la informació necessària i proposant diferents solucions.
 • Intervenir en la redacció de la documentació escrita de projectes d’edificació mitjançant l’elaboració de memòries, plecs de condicions, mesuraments, pressupostos i altres estudis requerits utilitzant aplicacions informàtiques.
 • Elaborar la documentació gràfica de projectes d’edificació mitjançant la representació dels plànols necessaris per a la definició dels mateixos, utilitzant aplicacions informàtiques de disseny assistit per ordinador.
 • Predimensionar i, en el seu cas, dimensionar sota les instruccions del responsable facultatiu els elements integrants de les instal·lacions de fontaneria, sanejament, climatització, ventilació, electricitat, telecomunicacions i especials en edificis, aplicant procediments de càlcul establerts i interpretant els resultats.
 • Predimensionar elements integrants d’estructures d’edificació i, en el seu cas, col·laborar en la seva definició, operant amb aplicacions informàtiques sota les instruccions del responsable facultatiu.
 • Elaborar models, plànols i presentacions en 2D i 3D per facilitar la visualització i comprensió de projectes d’edificació.
 • Gestionar la documentació de projectes i obres d’edificació, reproduint-la i organitzant-la conforme als criteris de qualitat establerts.
 • Sol·licitar i comparar ofertes obtenint la informació destinada a subministradors, contractistes o sotscontractistes avaluant i homogeneïtzant les rebudes.
 • Valorar projectes i obres generant pressupostos conforme a la informació de capítols i partides i/o ofertes rebudes.
 • Elaborar plans/programes, realitzant càlculs bàsics de rendiments, per permetre el control de la fase de redacció del projecte, del procés de contractació i de la fase d’execució d’obres d’edificació.
 • Adequar el pla/programa i els costos, al progrés real dels treballs, partint del seguiment periòdic realitzat, o de les necessitats sorgides a partir de canvis o imprevistos.
 • Elaborar certificacions d’obra, ajustant les relacions valorades als mesuraments aprovats per procedir a la seva emissió i facturació.
 • Intervenir en la qualificació energètica d’edificis en projecte o construïts, col·laborant en el procés de certificació emprant eines i programes informàtics homologats per aquesta finalitat.
 • Elaborar plans de seguretat i salut, i de gestió de residus de construcció i demolicions, utilitzant la documentació del projecte i garantint el compliment de la normativa.
 • Obtenir les autoritzacions perceptives, realitzant els tràmits administratius requerits en relació amb el projecte i/o execució d’obres d’edificació.
 • Realitzar replanteigs de punts, alineacions i cotes altimètriques, estacionant i operant correctament amb els instruments i estris topogràfics de mesurament.
 • Adaptar-se a les noves situacions laborals, mantenint actualitzats els coneixements científics, tècnics i tecnològics relatius al seu entorn professional, gestionant la seva formació i els recursos existents en l’aprenentatge al llarg de la vida i utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Resoldre situacions, problemes o contingències amb iniciativa i autonomia en l’àmbit de la seva competència, amb creativitat, innovació i esperit de millora en el treball personal i en el dels membres de l’equip.
 • Organitzar i coordinar equips de treball, supervisant el desenvolupament del mateix, amb responsabilitat, mantenint relacions fluides i assumint el lideratge, així com, aportant solucions als conflictes grupals que es presenten.
 • Comunicar-se amb seus iguals, superiors, clients i persones sota la seva responsabilitat utilitzant vies eficaces de comunicació, transmetent la informació o coneixements adequats, i respectant l’autonomia i competència de les persones que intervenen en l’àmbit del seu treball.
 • Generar entorns segurs en el desenvolupament del seu treball i el del seu equip, supervisant i aplicant els procediments de prevenció de riscos laborals i ambientals d’acord amb l’establert per la normativa i els objectius de l’empresa.
 • Supervisar i aplicar procediments de gestió de qualitat, d’accessibilitat universal i de disseny per a tots, en les activitats professionals incloses en els processos de producció o prestació de serveis.
 • Realitzar la gestió bàsica per a la creació i funcionament d’una petita empresa i tenir iniciativa en la seva activitat professional amb sentit de la responsabilitat social.
 • Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de la seva activitat professional, d’acord amb l’establert en la legislació vigent, participant activament en la vida econòmica, social i cultural.