MENÚ

CFGS Laboratori clínic i biomèdic

Durada:

La durada total és de 2000 h., en dos cursos acadèmics (Formació en el centre educatiu: 1551 h. + Formació en centres de treball: 449 h.).

Aquesta formació es realitza amb un grup de matí (8,15-14,15 h) i un grup de tarda (15,30-21,30 h).

En el CFGS de Laboratori de diagnòstic clínic faràs pràctiques reals d’assaig amb rigorosos protocols i procediments de treballs als nostres laboratoris que estan especialitzats en microbiologia, hematologia i bioquímica. Tanmateix, cursaràs les 449 h de pràctiques en destacats laboratoris de la comarca i del barcelonès, tant en entitats públiques com privades.

Competència general.

És competència general d’aquest tècnic fer estudis analítics de mostres biològiques humanes, interpretant i valorant els resultats tècnics com a suport al diagnòstic clínic o orientats a la investigació, actuant sota normes de qualitat, seguretat i mediambientals, organitzant i administrant les àrees assignades en el corresponent laboratori de diagnòstic clínic, sota la supervisió corresponent.

Fulletó informatiu.