MENÚ

CFGS Laboratori clínic i biomèdic – Competències

Objectius i competències generals

 • Reconèixer i relacionar la patologia bàsica amb el procés fisiopatològic, aplicant terminologia cientificotècnica, i  associant-la amb els patrons d’alteració morfològica i analítica.
 • Aplicar procediments de posada en marxa i protocols de funcionament , així com de manteniment,  d’equips bàsics i instruments de laboratori.
 • Seleccionar i preparar reactius segons les demandes dels procediments analítics, i aplicar les en condicions òptimes de conservació.
 • Aplicar mètodes de control d’existències per organitzar i gestionar l’àrea de treball.
 • Reconèixer i interpretar programes informàtics de tractament de dades i de gestió, relacionats amb el processament  mostres,  resultats analítics i d’organització activitats.
 • Gestionar la documentació relacionada amb el processament de mostres, i reconèixer les variables que influeixen en l’obtenció, conservació i distribució de mostres.
 • Aplicació de tècniques de microscòpia.
 • Determinar de paràmetres bioquímics i valorar el resultats obtinguts.
 • Realitzar tècniques d’anàlisi hematològic de la sèrie vermella, sèrie blanca i plaquetària, i valoració de resultats.
 • Realitzar tècniques de valoració de la hemostàsia i coagulació.
 • Aplicar procediments de determinació de grups sanguinis i de compatibilitat en les transfusions entre donant i receptor.
 • Realitzar tècniques immunològiques i aplicació de la citometria de flux.
 • Realitzar procediments cultiu cel·lular i cariotip en citogenètica.
 • Realitzar tècniques de PCR i aplicació de les seves variants a genètica i biologia molecular.
 • Utilitzar equips automàtics d’anàlisi hematològic, coagulació, bioquímic i altres.
 • Realització de tècniques de cultiu per aïllament i recompte de microorganismes. 17- Identificació bacteriana en mostres clíniques. Identificació de fongs i paràsits.
 • Validar les dades obtingudes, segons els controls utilitzats i estadístiques, i avaluar la coherència i fiabilitat dels resultats.
 • Avaluar situacions de riscos laborals i aplicació de protocols de seguretat i prevenció.
 • Detectar possibles riscos de contaminació ambiental i aplicar mesures gestió de residus i de protecció ambiental.
 • Identificar i aplicar protocols i paràmetres per garantir la qualitat en totes les activitats del procés analític.

Sortides laborals:

 • Tècnic/a superior en laboratori de diagnòstic clínic.
 • Tècnic/a especialista en laboratori de seguiment i control d’alteracions analítiques i d’anàlisis preventives en medicina.
 • Ajudant tècnic en laboratori d’indústria alimentària, farmacèutica, cosmètica i d’altres indústries o entitats amb laboratoris d’investigació i experimentació.
 • Ajudant tècnic en laboratori d’instituts anatòmic-forense, instituts de toxicologia, centres d’experimentació animal.
 • Aquest tècnic podrà participar en totes les activitats que es realitzin en la seva àrea de treball, en la docència d’altres tècnics i col·laboració en tasques d’investigació.
 • Delegat/a comercial de productes hospitalaris i farmacèutics.