MENÚ

CFGS Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear – Competències

Competència general

És competència general d’aquest tècnic obtenir registres gràfics del cos humà, de tipus morfològic i funcional amb fins diagnòstics, preparant, manejant i controlant els equips, interpretant i validant els resultats tècnics en condicions de qualitat i de seguretat ambiental, sota la supervisió corresponent.

Competències professionals

Les competències i realitzacions més rellevants que ha de manifestar el professional són:

 • Organitzar i gestionar, al seu nivell, l’àrea de treball assignada en la unitat/gabinet:
  • Organitzar, desenvolupar i gestionar un fitxer de pacients/clients, tenint en compte les diferents necessitats d’atenció i nivell de documentació que es maneja.
  • Gestionar el pla de manteniment dels equips i maquinària del servei/unitat/gabinet.
  • Planificar i gestionar l’emmagatzematge, reposició i adquisició, dins del seu àmbit de competència, de l’aparellatge i material utilitzat en la unitat/servei/gabinet.
  • Crear, desenvolupar i mantenir bones relacions amb pacients/clients reals o potencials.
  • Obtenir els informes i resums d’activitats mitjançant el tractament de la informació de la base de dades.
  • Interpretar informació cientificotècnica (processos d’anàlisi, de qualitat, manuals de procediments i equips) i adaptar procediments, produint informació oral o escrita que permet l’execució de l’activitat amb els nivells de qualitat establerts, optimant els recursos assignats.
  • Programar el treball de la unitat/gabinet preveient, assignant o distribuint tasques, equips, recursos o temps d’execució, dins del seu àmbit de competència.
 • Obtenir registres gràfics del cos humà, utilitzant equips radiogràfics:
  • Preparar el material, la sala i els equips radiogràfics que cal utilitzar, seguint el pla de treball diari i el protocol intern del servei, aconseguint els valors correctes dels paràmetres d’operació i en condicions de seguretat.
  • Rebre, ordenar i seleccionar els documents de sol·licitud de proves d’examen, pertanyents a la seva unitat específica de treball.
  • Obtenir els registres d’imatge sol·licitats utilitzant les diferents projeccions radiològiques simples, aconseguint la qualitat requerida i complint les mesures de radioprotecció.
  • Col·laborar amb el personal responsable en la realització d’exploracions radiològiques complexes o procediments especials, preparant o regulant els materials i equips, aconseguint les projeccions i registres, seguint les instruccions, amb la qualitat requerida i complint les normes de seguretat i higiene, i protecció radiològica.
  • Realitzar el revelatge del material fotosensible, aconseguint la qualitat requerida.
 • Obtenir registres gràfics del cos humà, utilitzant equips de processament informàtic d’imatges de ressonància magnètica i tomografia axial computada:
  • Preparar i controlar els equips de tomografia computada, seguint els procediments establerts, aconseguint els valors correctes dels paràmetres d’operació i en condicions de seguretat.
  • Rebre, ordenar i seleccionar els documents de sol·licitud de proves d’examen, pertanyents a la seva unitat específica de treball.
  • Obtenir els registres dels estudis morfològics sol·licitats en la prescripció, manejant equips de tomografia computada, aconseguint la qualitat requerida i complint les mesures de seguretat.
  • Preparar i controlar els equips de ressonància magnètica, aconseguint els valors correctes dels paràmetres d’operació i en condicions de seguretat.
  • Obtenir els registres dels estudis morfològics sol·licitats en la prescripció, manejant equips de ressonància magnètica, aconseguint la qualitat requerida i complint les mesures de seguretat.
 • Obtenir registres gràfics del cos humà, mitjançant tècniques radioisotòpiques, utilitzant equips de medicina nuclear:
  • Realitzar la disposició i posada al punt dels equips de medicina nuclear, seguint els procediments establerts i aconseguint els valors correctes dels paràmetres d’operació.
  • Rebre, ordenar i seleccionar els documents de sol·licitud de proves d’examen, pertanyents a la seva unitat específica de treball.
  • Rebre, emmagatzemar, preparar i controlar els materials radioactius segons els protocols i procediments establerts.
  • Obtenir estudis i efectuar les tècniques sol·licitades manejant equips gammagràfics, aconseguint la qualitat requerida i complint les condicions de seguretat.
 • Aplicar i comprovar les mesures de radioprotecció en unitats d’aplicació medicodiagnòstica de les radiacions ionitzants, sota supervisió facultativa:
  • Comprovar les mesures de radioprotecció en les diferents instal·lacions d’aplicacions mèdiques de les radiacions ionitzants, segons els procediments establerts, adoptant o proposant les mesures correctores adients.
  • Comprovar les mesures de radioprotecció del personal a les diferents instal·lacions d’aplicació mèdica de les radiacions ionitzants: dosimetria personal i d’àrea, segons els procediments establerts, adoptant o proposant les mesures correctores adients.
  • Comprovar les mesures de radioprotecció dels pacients i membres del públic en les diferents instal·lacions d’aplicacions mèdiques de les radiacions ionitzants, segons els procediments establerts, adoptant o proposant les mesures correctores adients.
  • Realitzar el control de qualitat de les instal·lacions de radiologia i d’altres sistemes d’obtenció d’imatge, segons els procediments establerts.
  • Realitzar el control de la contaminació radioactiva de les unitats de radiologia, segons els procediments establerts, adoptant o proposant les mesures correctores adients.
  • Aplicar el pla d’emergències davant d’accidents amb risc d’irradiació, segons els protocols establerts.

Capacitats clau

Són les capacitats, majorment de tipus individual, més associades a conductes observables en l’individu i són, en conseqüència, transversals -en el sentit que afecten molts llocs de treball- i transferibles a noves situacions.

 • Capacitat de resolució de problemes.
 • Capacitat d’organització del treball.
 • Capacitat de responsabilitat en el treball.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Capacitat d’autonomia.
 • Capacitat de relació interpersonal.
 • Capacitat d’iniciativa.

Àmbit professional i de treball:

Aquest tècnic podrà exercir la seva activitat professional principalment dins del sector sanitari, a l’àrea de diagnòstic per a la imatge.

Els principals subsectors en els quals pot desenvolupar la seva activitat són:

 • Atenció primària i comunitària: gabinets de radiologia de centres de salut.
 • Centres hospitalaris: serveis de radiologia convencional (amb les seves especialitats), ressonància magnètica nuclear, tomografia computada, gammagrafia, d’altres serveis que facin ús de la radiologia diagnòstica i intervencionista (cardiologia, cirurgia vascular, nefrologia i urologia), servei de protecció radiològica i serveis de medicina i cirurgia experimental.
 • Gabinets radiològics extrahospitalaris: de diagnòstic per a la imatge i d’exàmens preventius de medicina d’empresa.
 • Centres d’experimentació animal i delegats comercials de productes hospitalaris i farmacèutics.

Aquest tècnic està capacitat per participar en les activitats que es realitzin dins de la seva àrea de treball, relatius a la docència d’altres tècnics i a la col·laboració en tasques d’investigació.

Àmbit funcional i tecnològic.

El tècnic en imatge per al diagnòstic se situa en les funcions/subfuncions d’organització/gestió de la unitat/gabinet de treball, prestació del servei, control de qualitat, investigació i docència.

Principals ocupacions i llocs de treball:

A títol d’exemple i especialment amb finalitat d’orientació professional, s’enumeren a continuació un conjunt d’ocupacions o llocs de treball que podrien ser desenvolupats, en entitats públiques o privades, adquirint la competència professional definida en el perfil del títol.

 • Tècnic en imatge per al diagnòstic.
 • Tècnic en protecció radiològica.
 • Tècnic en radiologia d’investigació i experimentació.
 • Delegat comercial de productes hospitalaris farmacèutics.