MENÚ

CFGS Audiologia protètica – Matèries

MÒDULS DEL CICLE FORMATIU

 

Mòdul professional 1: Característiques anatomosensorials auditives

 • UF 1. Fonaments d’otologia
 • UF 2. Audiologia clínica
 • UF 3. Prescripció protètica

Mòdul professional 2: Tecnologia electrònica en audiopròtesi

 • UF1. Electrònica analògica
 • UF 2. Electrònica digital
 • UF 3. Reparació i detecció d’avaries

Mòdul professional 3: Acústica i elements de protecció sonora

 • UF1. Característiques i paràmetres físics del so
 • UF 2. Psicoacústica
 • UF 3. Acústica de sales
 • UF 4. Mesures acústiques i sonometria
 • UF 5. Elements de protecció sonora

Mòdul professional 4: Elaboració de motlles i protectors auditius

 • UF 1. Elaboració de motlles adaptadors
 • UF 2. Elaboració de protectors auditius
 • UF 3. Elaboració de motlles per audiòfons personalitzats
 • UF 4.Muntatge de dispositius electroacústics en audiòfons personalitzats

Mòdul professional 5: Elecció i adaptació de pròtesis auditives

 • UF 1. Processat de senyal a les pròtesis no implantables
 • UF 2. Caracterització i anàlisi electroacústica de les pròtesis no implantables
 • UF 3. Tria de pròtesis auditives no implantades i ajuts tècnics
 • UF 4. Adaptació de pròtesis auditives no implantades
 • UF 5. Programació de pròtesis auditives implantades
 • UF 6. Valoració i verificació de l’eficàcia protètica

Mòdul professional 6: Atenció a l’hipoacúsic

 • UF 1. Aspectes psicològics i comunicatius
 • UF 2. Atenció educativa multidisciplinar
 • UF 3. . Instal·lacions i equipaments audiològics

Mòdul professional 7: Audició i comunicació verbal

 • UF 1. Producció i percepció de la llengua oral
 • UF 2. Adquisició i desenvolupament de la llengua oral

Mòdul professional 8: Gestió i serveis post-venda de l’establiment d’audiopròtesis

 • UF 1. Gestió i promoció del punt de venda
 • UF 2. Serveis post-venda

Mòdul professional 9: Formació i orientació laboral 

 • UF 1. Incorporació al treball
 • UF 2. Prevenció de riscos laborals

Mòdul professional 10: Empresa i iniciativa emprenedora 

 • UF 1. Empresa i iniciativa emprenedora. 66 hores

Mòdul professional 11: Projecte d’audiologia protètica

Mòdul professional 12: Formació en centres de treball