MENÚ

CFGS Audiologia protètica – Competències

Competències professionals, personals i socials:

 • Realitzar exploracions audiològiques per analitzar la funcionalitat de l’oïda.
 •  Seleccionar el tipus de pròtesi auditiva no implantada per a cada pacient.
 •  Regular les pròtesis auditives implantades i adaptar les no implantades per a cada cas.
 •  Seleccionar i adaptar ajuts tècnics auditius segons la valoració de les necessitats de l’usuari.
 •  Elaborar adaptadors anatòmics i protectors auditius a partir de les característiques morfològiques de l’oïda i dels dispositius que s’implantaran al seu interior.
 •  Muntar els dispositius electroacústics o acústics a l’adaptador anatòmic i en el protector auditiu.
 •  Detectar i substituir els elements avariats de pròtesis auditives i ajuts tècnics auditius segons protocols de seguretat i qualitat establerts.
 •  Seleccionar residus i productes caducats per a la seva eliminació d’acord amb la normativa ambiental vigent.
 •  Instruir el pacient i els familiars en l’ús i manteniment de la pròtesi auditiva i el suport tècnic auditiu.
 •  Elaborar pressupostos estimant el cost d’adaptadors, elaboracions i reparacions de pròtesis o protectors auditius.
 •  Mesurar els nivells sonors en recintes per elaborar informes i mapes de nivells sonors.
 •  Recomanar mesures de protecció específica contra el soroll d’acord amb els nivells d’exposició estimada, segons la normativa vigent.
 •  Col•laborar en l’equip d’atenció interdisciplinària, assumint les seves responsabilitats, acomplint els objectius assignats i mantenint el flux d’informació adequat.
 • Comunicar-se amb l’usuari mitjançant sistemes complementaris.
 • Donar suport psicològic a les persones usuàries i mantenir un tracte cortès i de respecte.
 • Gestionar la documentació administrativa i sanitària generada al gabinet audioprotètic per donar resposta a les necessitats d’atenció dels usuaris.
 • Adaptar-se a diferents llocs de feina i noves situacions laborals, originades per canvis tecnològics i organitzatius en la prestació dels serveis.
 • Resoldre problemes i prendre decisions individuals seguint les normes i procediments establerts, definits dins el seu àmbit de competència.
 • Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de les relacions laborals, d’acord amb la legislació vigent.
 •  Gestionar la seva carrera professional, analitzant les oportunitats d’ocupació, autoocupació i d’aprenentatge.
 •  Crear i gestionar una empresa, realitzant un estudi de viabilitat, de planificació i de comercialització.
 •  Participar de manera activa en la vida econòmica, social i cultural amb una actitud crítica i responsable.

Objectius generals

 • Identificar les fases del procés i relacionar-les amb els objectius per realitzar exploracions audiològiques.
 • Identificar els tipus de pròtesis auditives i analitzar-ne les característiques per seleccionar-les.
 • Reconèixer les característiques anatomosensorials i analitzar els resultats d’exploracions i proves audiològiques per adaptar la pròtesi auditiva.
 • Identificar processos de fabricació i muntatge i relacionar-los amb les possibilitats tècniques i característiques de l’hipoacúsic per elaborar adaptadors anatòmics, protectors i pròtesis auditives.
 • Caracteritzar les ajudes tècniques auditives i identificar-ne les aplicacions per seleccionar-les d’acord amb les necessitats de l’usuari.
 • Analitzar els diferents tipus d’adaptadors anatòmics i protectors auditius, i relacionar-los amb les característiques morfològiques de l’oïda per a la seva elaboració o adaptació.
 • Relacionar les fases de muntatge amb la seva aplicació per al muntatge de dispositius electroacústics o acústics.
 • Identificar avaries en pròtesis auditives i ajudes tècniques, valorar la seva repercussió en la funcionalitat del dispositiu per detectar i substituir elements.
 • Analitzar la repercussió a l’ambient dels materials emprats en gabinets audioprotètics per seleccionar els residus generats.
  Reconèixer les característiques de les pròtesis auditives i de les ajudes tècniques auditives i relacionar-les amb les seves aplicacions per instruir en el seu ús i manteniment.
 • Determinar el cost d’elements, equips i mà d’obra, i relacionar-lo amb la dificultat associada al procés, per elaborar pressupostos previs d’adaptacions, ajustaments, elaboracions i reparacions de pròtesis o protectors auditius.
 • Identificar els elements de protecció sonora i analitza els nivells d’exposició al soroll per recomanar mesures de protecció específica contra el soroll.
 • Aplicar diferents tècniques de comunicació, i relacionar-les amb les característiques de l’usuari, per atendre l’hipoacúsic.
  Caracteritzar el pla de manteniment del gabinet seguint instruccions tècniques i aplicant normes de qualitat, seguretat i higiene per mantenir equips i maquinària del gabinet.
 • Reconèixer els seus drets i deures com a agent actiu a la societat, i analitzar el marc legal que regula les condicions socials i laborals per participar com a ciutadà democràtic.
 • Valorar les activitats de treball en la prestació del servei, i identificar la seva aportació al procés global per aconseguir els objectius establerts.
 • Identificar i valorar les oportunitats d’aprenentatge i ocupació, i analitzar les ofertes i demandes del mercat laboral per gestionar la seva carrera professional.
 • Reconèixer les oportunitats de negoci, i identificar i analitzar demandes dels mercat per crear i gestionar una petita empresa.
 • Reconèixer els seus drets i deures com a agent actiu de la societat, i analitzar el marc legal que regula les condicions socials i laborals per participar com a ciutadà democràtic.