MENÚ

CFGM Farmàcia i parafarmàcia – Competències

Competència general

La competència general d’aquest títol consisteix a assistir en la dispensació i elaboració de productes farmacèutics i afins, i realitzar la venda de productes parafarmacèutics, fomentant la promoció de la salut i executant tasques administratives i de control de magatzem, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

Competències professionals, personals i socials:

 • Controlar les existències i l’organització de productes farmacèutics i parafarmacèutics, emmagatzemant-los segons els requisits de conservació.
 • Assistir en la dispensació de productes farmacèutics informant de les seves característiques i del seu ús racional.
 • Realitzar la venda de productes parafarmacèutics, atenent les demandes i informant amb claredat als usuaris.
 • Preparar els productes farmacèutics per a la seva distribució a les distintes unitats hospitalàries, sota la supervisió del facultatiu.
 • Assistir en l’elaboració de productes farmacèutics i parafarmacèutics, aplicant protocols de seguretat i qualitat.
 • Recolzar al facultatiu en el seguiment farmacoterapèutic de l’usuari.
 • Obtenir valors de paràmetres somatomètrics i de constants vitals de l’usuari sota la supervisió del facultatiu.
 • Efectuar controls analítics sota la supervisió del facultatiu preparant material i equips segons protocols de seguretat i qualitat establerts.
 • Mantenir el material, l’instrumental, els equips i la zona de treball en òptimes condicions per a la seva utilització.
 • Fomentar en els usuaris hàbits de vida saludables per mantenir o millorar la seva salut i evitar la malaltia.
 • Tramitar la facturació de receptes manejant aplicacions informàtiques.
 • Realitzar tasques administratives a partir de la documentació generada a l’establiment.
 • Donar atenció bàsica inicial en situacions d’emergència, segons el protocol establert.
 • Recolzar psicològicament als usuaris, mantenint discreció, i un tracte cortès i de respecte.
 • Intervenir amb prudència i seguretat respectant les instruccions de treball rebudes.
 • Seleccionar residus i productes caducats per a la seva eliminació d’acord amb la normativa vigent.
 • Aplicar procediments de qualitat i de prevenció de riscos laborals i ambientals, d’acord amb el que s’estableix en els processos de farmàcia.
 • Exercir els seus drets i complir amb les obligacions que es deriven de les relacions laborals, d’acord amb el que s’estableix en la legislació vigent.
 • Gestionar la seva carrera professional, analitzant oportunitats d’ocupació, autoocupació i aprenentatge.
 • Crear i gestionar una petita empresa, realitzant estudis de viabilitat de productes, de planificació de la producció i de comercialització.
 • Participar de forma activa en la vida econòmica, social i cultural, amb una actitud crítica i responsable.
 • Resoldre problemes i prendre decisions individuals seguint les normes i procediments establerts, definits dintre de l’àmbit de la seva competència.
 • Interpretar en llengua anglesa documents tècnics senzills i les comunicacions bàsiques en els circuits d’una empres del sector farmacèutic.

Objectius generals

 • Analitzar els sistemes de gestió i de recepció de demanats, utilitzant programes informàtics de gestió i altres sistemes, per controlar les existències de productes farmacèutics i parafarmacèutics.
 • Verificar la recepció dels productes farmacèutics i parafarmacèutics per controlar les seves existències.
 • Planificar el procés d’emmagatzematge aplicant criteris de classificació i complint les condicions de conservació requerides per controlar l’organització dels productes farmacèutics i parafarmacèutics.
 • Reconèixer les característiques i la presentació dels productes farmacèutics i parafarmacèutics relacionant-los amb les seves aplicacions per assistir en la dispensació de productes.
 • Informar sobre la utilització adequada del producte interpretant la informació tècnica subministrada per dispensar productes farmacèutics i parafarmacèutics, atenent les consultes i informant amb claredat als usuaris sobre les característiques i ús racional dels productes.
 • Elaborar lots de productes farmacèutics dosificant-los i envasant-los en condicions de qualitat i seguretat per preparar-los i distribuir-los a les diverses unitats hospitalàries.
 • Preparar equips, matèries primeres i reactius necessaris seguint instruccions tècniques i protocols de seguretat i qualitat per assistir al facultatiu en l’elaboració de fórmules magistrals, preparats oficinals i cosmètics.
 • Realitzar operacions bàsiques de laboratori seguint instruccions tècniques i protocols de seguretat i qualitat per assistir al facultatiu en l’elaboració de fórmules magistrals, preparats oficinals i cosmètics.
 • Registrar les dades relatives al tractament emplenant formularis per recolzar al facultatiu en el seguiment farmacoterapèutic de l’usuari.
 • Aplicar procediments de realització de somatometries i de presa de constants vitals interpretant els protocols i les instruccions tècniques per obtenir paràmetres somatomètrics i constants vitals de l’usuari.
 • Preparar material i equips d’anàlisi seguint instruccions tècniques i aplicant normes de qualitat, seguretat i higiene i procediments per realitzar anàlisis clíniques elementals.
 • Efectuar determinacions analítiques clíniques seguint instruccions tècniques i aplicant normes de qualitat, seguretat i higiene i procediments per realitzar anàlisis clíniques elementals.
 • Higienitzar el material, l’instrumental, i els equips netejant, desinfectant i esterilitzant segons protocols mantenir-los en òptimes condicions en la seva utilització.
 • Identificar situacions de risc seleccionant informacions rebudes de l’usuari per a fomentar hàbits de vida saludables.
 • Sensibilitzar als usuaris seleccionant la informació, segons les seves necessitats, per fomentar hàbits de vida saludables per mantenir o millorar la seva salut i evitar la malaltia.
 • Efectuar operacions administratives organitzant i emplenant la documentació segons la legislació vigent per tramitar la facturació de receptes i gestionar la documentació generada en l’establiment.
 • Identificar tècniques de primers auxilis segons els protocols d’actuació establerts per prestar atenció bàsica inicial en situacions d’emergència.
 • Identificar l’estat psicològic de l’usuari detectant necessitats i conductes anòmales per atendre les seves necessitats psicològiques.
 • Interpretar tècniques de suport psicològic i de comunicació detectant necessitats i conductes anòmales per atendre les necessitats psicològiques dels usuaris.
 • Valorar la diversitat d’opinions com font d’enriquiment, reconeixent altres pràctiques, idees o creences, per a resoldre problemes i prendre decisions.
 • Reconèixer i identificar possibilitats de millora professional, recaptant informació i adquirint coneixements, per a la innovació i actualització en l’àmbit del seu treball.
 • Reconèixer els seus drets i deures com a agent actiu en la societat, analitzant el marc legal que regula les condicions socials i laborals per participar com a ciutadà democràtic.
 • Reconèixer i identificar possibilitats de negoci analitzant el mercat i estudiant la viabilitat, per a la generació de la seva pròpia ocupació.
 • Reconèixer i seleccionar el vocabulari tècnic bàsic i les expressions més habituals en llengua anglesa per interpretar documentació tècnica i comunicar-se en situacions quotidianes a l’empresa.