MENÚ

CFGM Emergències sanitàries – Competències

Competència general

La competència general d’aquest títol consisteix a traslladar al pacient al centre sanitari, prestar atenció bàsica sanitària i psicològica en l’entorn pre-hospitalari, dur a terme activitats de teleoperació i teleassistència sanitària, i col·laborar en l’organització i desenvolupament dels plans d’emergència, dels dispositius de risc previsibles i de la logística sanitària davant una emergència individual, col·lectiva o catàstrofe.

Competències professionals, personals i socials

 • Evacuar el pacient o víctima utilitzant les tècniques de mobilització i immobilització i adequant la conducció a les condicions del mateix, per realitzar un trasllat segur al centre sanitari de referència.
 • Aplicar tècniques de suport vital bàsic respiratori i circulatori en situació de compromís i d’atenció bàsica inicial en altres situacions d’emergència.
 • Col·laborar en la classificació de les víctimes en tot tipus d’emergències i catàstrofes, sota supervisió i seguint indicacions del superior sanitari responsable.
 • Ajudar el personal mèdic i d’infermeria en la prestació del suport vital avançat al pacient en situacions d’emergència sanitària.
 • Deixar suport psicològic bàsic al pacient, familiars i afectats en situacions de crisi i emergències sanitàries.
 • Atendre la demanda d’assistència sanitària rebuda en els centres gestors de teleoperació i teleassistència.
 • Netejar i desinfectar l’habitacle del vehicle sanitari i la seva dotació per conservar-lo en condicions higièniques.
 • Verificar el funcionament bàsic dels equips mèdics i mitjans auxiliars del vehicle sanitari aplicant protocols de comprovació per assegurar el seu funcionament.
 • Controlar i reposar les existències de material sanitari d’acord als procediments normalitzats de treball per assegurar la seva disponibilitat.
 • Mantenir el vehicle i la dotació no sanitària en condicions operatives.
 • Actuar en la prestació sanitària i el trasllat de pacients o víctimes seguint els protocols de protecció individual, prevenció, seguretat i qualitat.
 • Aplicar els procediments logístics que asseguren el transport, la distribució i l’abastament dels recursos al lloc de l’esdeveniment, d’acord amb les instruccions rebudes pel comandament sanitari responsable de la intervenció.
 • Aportar dades per elaborar, executar i avaluar plans d’emergència, mapes de risc i dispositius de risc previsible col·laborant amb els responsables del centre coordinador.
 • Establir i mantenir la comunicació entre la zona d’intervenció i el centre coordinador operant els equips de comunicacions.
 • Atendre les necessitats de mobilitat i transport dels pacients, víctimes i familiars garantint la seva privacitat i llibertat.
 • Adaptar-se a diferents llocs de treball i noves situacions laborals originats per canvis tecnològics i organitzatius en la prestació dels serveis.
 • Resoldre problemes i prendre decisions individuals seguint les normes i procediments establerts, definits dins de l’àmbit de la seva competència.
 • Participar en el treball en equip, respectant la jerarquia en les instruccions de treball.
 • Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de les relacions laborals, d’acord amb l’establert en la legislació vigent.
 • Gestionar la seva carrera professional, analitzant les oportunitats d’ocupació, autoocupació i d’aprenentatge.
 • Crear i gestionar una petita empresa, realitzant un estudi de viabilitat, de planificació i de comercialització.
 • Participar de forma activa en la vida econòmica, social i cultural, amb una actitud crítica i de responsabilitat.
 • Interpretar en llengua anglesa documents tècnics senzills i les comunicacions bàsiques en els circuits d’una empresa del sector de les emergències sanitàries.

Objectius generals

 • Relacionar les possibles patologies analitzant els procediments d’intervenció per evacuar les víctimes de forma segura.
 • Analitzar les tècniques de conducció en condicions adverses i amb pacients que presentin diferents patologies identificant les repercussions orgàniques que un trasllat inadequat pot tenir en la salut, per evacuar el pacient o víctima.
 • Enumerar signes de gravetat, relacionant-los amb criteris i protocols d’actuació, per classificar les víctimes.
 • Reconeix els signes de compromís vital, relacionant desviacions de signes externs respecte dels paràmetres normals, per determinar l’estat del pacient.
 • Aplicar maniobres de reanimació cardiopulmonar i tècniques d’assistència sanitària inicial, relacionant els símptomes amb les maniobres i tècniques, per estabilitzar el pacient.
 • Identificar el material i medicació de suport vital avançat, relacionant-los amb els protocols necessaris d’actuació per ajudar el personal mèdic i d’infermeria.
 • Aplicar les tècniques de suport psicològic indicades en situacions d’emergència i de crisi, analitzant els protocols d’actuació, per donar suport a pacients, familiars i afectats.
 • Relacionar les necessitats dels usuaris amb els recursos a mobilitzar, analitzant diferents situacions, per atendre la demanda.
 • Caracteritzar les intervencions de manteniment de primer nivell del vehicle i dotació no sanitària, descrivint-les i relacionant-les amb la possible fallada, per mantenir el vehicle en condicions operatives.
 • Descriure les operacions de neteja i desinfecció de material i equips descrivint-les i relacionant-les amb els problemes que es poden presentar, per netejar i desinfectar els vehicles i dotació.
 • Identificar les comprovacions inicials en els equips i mitjans auxiliars sanitaris relacionant el seu estat amb les condicions normals indicades per verificar el seu funcionament.
 • Analitzar els protocols d’actuació i la normativa determinant i catalogant els recursos per assegurar el transport, la distribució i l’abastament dels mateixos.
 • Descriure els equips de comunicacions, determinant la seqüència d’operacions a realitzar, per establir i mantenir la comunicació entre la zona d’intervenció i el centre coordinador.
 • Interpretar mapes, plans, reconeixent les característiques geogràfiques i elements d’obra civil, per aportar dades al centre coordinador.
 • Identificar els riscs associats a la seva activitat professional, relacionant-los amb les mesures de protecció, per actuar en la prestació sanitària i el trasllat de pacients o víctimes.
 • Analitzar possibilitats d’intervenció identificant i valorant riscs en sinistres i desastres per resoldre problemes i prendre decisions.
 • Identificar les funcions dels membres de la cadena de comandament, analitzant la seva jerarquia per intervenir en funció de la mateixa.
 • Relacionar-se en l’equip de treball, participant amb tolerància, respecte i sinceritat, per mantenir relacions adequades al treball en equip.
 • Identificar responsabilitats ètiques i legals, interpretant la legislació vigent, per garantir la privacitat i la llibertat del pacient o víctima.
 • Reconèixer els seus drets i deures com a agent actiu en la societat, analitzant el marc legal que regula les condicions socials i laborals per participar com a ciutadà democràtic.
 • Valorar les activitats de treball en la prestació del servei, identificant la seva aportació al procés global per aconseguir els objectius.
 • Identificar i valorar les oportunitats d’aprenentatge i ocupació, analitzant les ofertes i demandes del mercat laboral per gestionar la seva carrera professional.
 • Reconèixer i seleccionar el vocabulari tècnic i les expressions més habituals en llengua anglesa per interpretar documentació tècnica i comunicar-se en situacions quotidianes a l’empresa.