MENÚ

CFGM Electromecànica de vehicles – Competències

Competència general

La competència general d’aquest títol consisteix a realitzar operacions de manteniment, muntatge d’accessoris i transformacions a les àrees de mecànica, hidràulica, pneumàtica i electricitat del sector d’automoció, ajustant-se a procediments i temps establerts, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

Capacitats clau

Són les capacitats transversals que afecten diferents llocs de treball i que són transferibles a noves situacions de treball. Entre aquestes capacitats destaquen les d’autonomia, d’innovació, d’organització del treball, de responsabilitat, de relació interpersonal, de treball en equip i de resolució de problemes.

L’equip docent ha de potenciar l’adquisició de les competències professionals, personals i socials i de les capacitats clau a partir de les activitats programades per desplegar el currículum d’aquest cicle formatiu.

Competències professionals, personals i socials

 • Seleccionar els processos de reparació interpretant la informació tècnica inclosa en manuals i catàlegs.
 • Localitzar avaries en els sistemes mecànics, hidràulics, pneumàtics i elèctrics-electrònics, del vehicle, utilitzant els instruments i equips de diagnòstic pertinents.
 • Reparar el motor tèrmic i els seus sistemes auxiliars utilitzant les tècniques de reparació prescrites pels fabricants.
 • Reparar conjunts, subconjunts i elements dels sistemes elèctrics-electrònics del vehicle, utilitzant les tècniques de reparació prescrites pels fabricants.
 • Substituir i ajustar elements dels sistemes de suspensió i adreça.
 • Reparar els sistemes de transmissió de forces i frenat aplicant les tècniques de reparació prescrites pels fabricants.
 • Verificar els resultats de les seves intervencions comparant-los amb els estàndards de qualitat establerts.
 • Aplicar procediments de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental, d’acord amb l’establert per normativa.
 • Complir amb els objectius de l’empresa, col·laborant amb l’equip de treball i actuant amb els principis de responsabilitat i tolerància.
 • Resoldre problemes i prendre decisions individuals seguint les normes i procediments establerts, definits dins de l’àmbit de la seva competència.
 • Adaptar-se a diferents llocs de treball i a les noves situacions laborals originades per canvis tecnològics i organitzatius en els processos productius.
 • Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de les relacions laborals, d’acord amb l’establert en la legislació vigent.
 • Crear i gestionar una petita empresa, realitzant un estudi de viabilitat de productes, de planificació de la producció i de comercialització.
 • Gestionar la seva carrera professional, analitzant les oportunitats d’ocupació, autoocupació i d’aprenentatge.
 • Participar de forma activa en la vida econòmica, social i cultural, amb una actitud crítica i de responsabilitat.
 • Interpretar en llengua anglesa documents tècnics senzills i les comunicacions bàsiques en els circuits d’una empresa del sector de manteniment de vehicles.

Objectius generals

 • Interpretar la informació i, en general, tot el llenguatge simbòlic, associat a les operacions de manteniment i reparació a l’àrea d’electromecànica per seleccionar el procés de reparació.
 • Seleccionar les màquines, útils i eines i mitjans de seguretat necessaris per efectuar els processos de manteniment a l’àrea d’electromecànica.
 • Manejar instruments i equips de mesura i control, explicant el seu funcionament i connectant-los adequadament per localitzar avaries.
 • Realitzar els croquis i els càlculs necessaris per efectuar operacions de manteniment.
 • Analitzar la informació subministrada pels equips de diagnosis, comparant-la amb les especificacions donades pel fabricant per determinar el procés de manteniment i reparació.
 • Aplicar les tècniques d’operació i utilitzar els mètodes adequats per reparar els motors tèrmics i els seus sistemes auxiliars.
 • Aplicar les lleis més rellevants de l’electricitat en el càlcul i definició de circuits elèctric-electrònics de vehicles per procedir a la seva reparació i muntatge.
 • Relacionar els elements que constitueixen els trens de rodatge, frens, adreça i suspensió amb la funció que compleixen dins del conjunt, per efectuar el seu manteniment i reparació.
 • Aplicar les tècniques i mètodes d’operació pertinents en el desmuntatge, muntatge i substitució d’elements mecànics, pneumàtics, hidràulics i elèctric-electrònics dels sistemes del vehicle per procedir al seu manteniment i reparació.
 • Analitzar el funcionament de les centraletes electròniques i la informació que subministren, efectuant la recarrega, extracció de dades i posada a zero de les mateixes per obtenir informació necessària en el manteniment.
 • Realitzar mesures, comparant els resultats amb els valors dels paràmetres de referència per verificar els resultats de les seves intervencions.
 • Analitzar i descriure els procediments de prevenció de riscos laborals i mediambientals, assenyalant les accions a realitzar en els casos definits per actuar d’acord amb les normes estandarditzades.
 • Valorar les activitats de treball en un procés productiu, identificant la seva aportació al procés global per aconseguir els objectius de la producció.
 • Identificar i valorar les oportunitats d’aprenentatge i ocupació, analitzant les ofertes i demandes del mercat laboral per gestionar la seva carrera professional.
 • Reconèixer els seus drets i deures com a agent actiu en la societat, analitzant el marc legal que regula les condicions socials i laborals per participar com a ciutadà democràtic.
 • Reconèixer les oportunitats de negoci, identificant i analitzant demandes del mercat per crear i gestionar una petita empresa.
 • Reconèixer i valorar contingències, determinant les causes que les provoquen i descrivint les accions correctores per resoldre les incidències associades a la seva activitat professional.
 • Reconèixer i seleccionar el vocabulari tècnic bàsic i les expressions més habituals en llengua anglesa per interpretar documentació senzilla i comunicar-se en situacions quotidianes a l’empresa.