MENÚ

CFGM Carrosseria – Competències

Competència general

La competència general d’aquest títol consisteix a realitzar les operacions de reparació, muntatge d’accessoris i transformacions del vehicle en l’àrea de carrosseria, bastidor, cabina i equips o eines, ajustant-se a procediments i temps establerts, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

Capacitats clau

Són les capacitats transversals que afecten diferents llocs de treball i que són transferibles a noves situacions de treball. Entre aquestes capacitats destaquen les d’autonomia, d’innovació, d’organització del treball, de responsabilitat, de relació interpersonal, de treball en equip i de resolució de problemes.

L’equip docent ha de potenciar l’adquisició de les competències professionals, personals i socials i de les capacitats clau a partir de les activitats programades per desplegar el currículum d’aquest cicle formatiu.

Competències professionals, personals i socials

 • Determinar els processos de reparació interpretant la informació tècnica inclosa en manuals i catàlegs, segons el bon fer professional.
 • Localitzar i diagnosticar deformacions en les estructures dels vehicles, seguint procediments establerts i el bon fer professional.
 • Substituir i ajustar elements que formen part de la carrosseria del vehicle, muntats mitjançant unions desmuntables.
 • Reparar elements metàl·lics i sintètics de la carrosseria utilitzant les tècniques i procediments establerts.
 • Substituir i ajustar elements o parts d’ells de la carrosseria mitjançant unions fixes aplicant les tècniques apropiades.
 • Preparar, protegir i embellir superfícies del vehicle aplicant procediments definits.
 • Reparar deformacions d’elements fixos estructurals de la carrosseria manejant els equips requerits i aplicant les tècniques adequades.
 • Verificar els resultats de les seves intervencions comparant-los amb els estàndards de qualitat establerts pel fabricant.
 • Realitzar el manteniment de primer nivell en màquines i equips, d’acord amb la fitxa de manteniment i la periodicitat establerta.
 • Aplicar procediments de prevenció de riscos laborals i ambientals, d’acord amb l’establert per normativa.
 • Complir amb els objectius de l’empresa, col·laborant amb l’equip de treball i actuant amb els principis de responsabilitat i tolerància.
 • Resoldre problemes i prendre decisions individuals seguint les normes i procediments establerts, definits dins de l’àmbit de la seva competència.
 • Adaptar-se a diferents llocs de treball i a les noves situacions laborals originades per canvis tecnològics i organitzatius en els processos productius.
 • Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de les relacions laborals, d’acord amb l’establert en la legislació vigent.
 • Gestionar la seva carrera professional, analitzant les oportunitats d’ocupació, autoocupació i d’aprenentatge.
 • Crear i gestionar una petita empresa, realitzant un estudi de viabilitat de productes, de planificació de la producció i de comercialització.
 • Participar de forma activa en la vida econòmica, social i cultural, amb una actitud crítica i de responsabilitat.
 • Interpretar en llengua anglesa documents tècnics senzills i les comunicacions bàsiques en els circuits d’una empresa del sector de manteniment de vehicles.

Objectius generals

 • Interpretar la informació i, en general, el llenguatge simbòlic, relacionant-los amb les operacions de manteniment i reparació a l’àrea de carrosseria per caracteritzar el servei que cal realitzar.
 • Seleccionar les màquines, útils i eines i mitjans de seguretat necessaris, identificant les seves característiques i aplicacions, per efectuar els processos de manteniment a l’àrea de carrosseria.
 • Identificar les deformacions, analitzant les seves possibilitats de reparació per determinar el procés de reconformat.
 • Analitzar tècniques de conformat d’elements metàl·lics i sintètics, relacionant-les amb les característiques del producte final, per aplicar-les.
 • Identificar els mètodes d’unió relacionant-los amb les característiques de resistència i funcionalitat requerides per realitzar unions i assemblats d’elements fixos i amovibles.
 • Caracteritzar els procediments de protecció anticorrosiva i de correccions geomètriques i superficials, identificant la seqüència d’etapes associades per protegir, preparar i igualar superfícies de vehicles.
 • Descriure les regles de colorimetria, relacionant-les amb el color buscat per preparar pintures amb les característiques especificades.
 • Caracteritzar el funcionament dels mitjans aerogràfics i de la cabina de pintura, relacionant-los amb l’aspecte final buscat, per efectuar l’embelliment i reparació de defectes de superfícies de vehicles.
 • Determinar cotes d’estructures relacionant-les amb les especificacions tècniques de les fitxes de característiques dels fabricants dels vehicles per determinar les deformacions.
 • Analitzar els equips i accessoris d’estiratge, reconeixent les seves aplicacions per realitzar el conformat d’estructures de vehicles.
 • Descriure els procediments de prevenció de riscos laborals i ambientals, identificant les accions que s’han de realitzar en els casos definits per actuar d’acord amb les normes estandarditzades.
 • Valorar les activitats de treball en un procés productiu, identificant la seva aportació al procés global per aconseguir els objectius de la producció.
 • Identificar i valorar les oportunitats d’aprenentatge i ocupació, analitzant les ofertes i demandes del mercat laboral per gestionar la seva carrera professional.
 • Reconèixer les oportunitats de negoci, identificant i analitzant demandes del mercat per crear i gestionar una petita empresa.
 • Reconèixer els seus drets i deures com a agent actiu en la societat, analitzant el marc legal que regula les condicions socials i laborals per participar com a ciutadà democràtic.
 • Reconèixer i seleccionar el vocabulari tècnic bàsic i les expressions més habituals en llengua anglesa per interpretar documentació senzilla i comunicar-se en situacions quotidianes a l’empresa.